Vacaturestream.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten
 
Home Werken bij bedrijven Werken in Uitzendbureaus Werving & Selectie Functiegroepen Links Contact FAQ
  Zoek vacatures  

   
 
 

Algemene voorwaarden VacatureStream


Eigendom en alle rechten tav content, dienovereenkomstig materiaal
VacatureStream maakt geen aanspraak op eigendom van informatie, gegevens, tekst of ander materiaal afkomstig van derden, vindbaar op het werelde wijde web. Met het plaatsen van materialen en/of de door onze spider gecrawlde content, binnen de wettelijke bepaling van het maximaal  aantal tekens op contentruimten van de VacatureStream website, verleent u VacatureStream en haar vertegenwoordigers een wereldwijde, royalty-vrije, niet-exclusieve eeuwigdurende, onherroepelijke en volledig sublicentieerbare licentie voor het gebruik door VacatureStream, welke verspreidbaar, reproduceerbaar, aanpasbaar, publiceerbaar en vertaalbaar is dan wel publiekelijk toonbaar (geheel of gedeeltelijk).  Voornoemde geldt tevens voor content welke wordt opgenomen in andere uitingen in elk gewenst formaat of medium nu bekend of later ontwikkeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebruik of voor de openbaarmaking van de gecrawlde content.

Registreren
Voor enkele van onze diensten moet u zich registreren. Als u zich registreert gaat u ermee akkoord om (a) juiste, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te geven, zoals gevraagd op ons inschrijfformulier (met inbegrip van uw e-mailadres) en (b) wordt u verantwoordelijk voor de geheimhouding van het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn niet overdraagbaar of voor toegang tot de site aan derden verhandelbaar.

Wijzigingen in de service en de algemene voorwaarden
VacatureStream behoudt zich het recht voor om haar service en voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en reden.

Niet-aansprakelijkheidsverklaring
VacatureStream wijst alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, compleetheid, legaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van informatie of materiaal af, welke worden weergegeven in de resultaten of anderszins geplaatst op de website van VacatureStream door derden. VacatureStream wijst elke verantwoordelijkheid af voor het verwijderen, het falen om op te slaan, of het niet tijdige leveren van informatie of materiaal. vacatureStream wijst elke verantwoordelijkheid voor eventuele schade af die voortvloeit uit het downloaden of gebruiken van informatie of materiaal op de site of op andere sites op het internet die toegankelijk zijn via VacatureStream.

Overmacht
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van VacatureStream. Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beeindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materiaal, in verband met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van Opdrachtgever, blijven berusten bij VacatureStream of haar licentiegevers. VacatureStream zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door VacatureStream zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever VacatureStream onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan VacatureStream.

Onderhoud
VacatureStream is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door de Vennootschap te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever jegens VacatureStream ontstaat.

Toepasselijk recht en geschillen
De overeenkomst tussen VacatureStream en Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. De geschillen welke tussen VacatureStream en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door VacatureStream met Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht.Blader in vacatures   Privacy   Disclaimer   Algemene voorwaarden   Over ons   Beroepen   Vacatures   
© 2011 - 2018 VacatureStream.nl - All Rights Reserved